Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.     V těchto obchodních podmínkách naleznete úpravu práv a povinností Vás jakožto kupujících na jedné straně, a nás jakožto prodávajícího na straně druhé v případě objednání zboží nebo služeb z našeho e-shopu dostupného na adrese https://platby.plaveckyklub.cz, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.     Když mluvíme o kupujících, máme tím na mysli Vás, ať už jste spotřebitelé, nebo podnikatelé, a to ve smyslu účinné právní úpravy (jste-li podnikatelé, vězte, že některé pasáže se explicitně vztahují jen na spotřebitele).

3.     Když mluvíme o prodávajícím, máme tím na mysli naši společnost Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z.s., IČ 70229791, se sídlem na adrese Jablonecká 333/23a, 460 01, Liberec, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis.zn.: L 3659, která zároveň vyřizuje Vaši objednávku.

4.     Když mluvíme o objednání zboží z našeho e-shopu, máme tím na mysli uzavřenou kupní smlouvu, jejíž smluvními stranami jste Vy a my, a jejímž předmětem je naše povinnost odevzdat Vám zboží/službu, které je předmětem koupě, a na druhé straně Vaše povinnost zboží/službu převzít a zaplatit nám kupní cenu.

5.     S ohledem na druh zboží/služby, které nabízíme k objednání, disponujeme za tímto účelem veškerými nutnými zákonnými předpoklady pro jejich vydávání a distribuci na území České republiky, a postupujeme plně v souladu s veškerými předpisy v dané oblasti, zejména v rozsahu poskytování a kvalifikace není naše právo s nimi nakládat ničím limitováno, resp. v rozsahu nutném pro uzavření kupní smlouvy jsme oprávněni ji s Vámi uzavřít.

6.     Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z Vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv.

7.     Tyto obchodní podmínky přitom tvoří nedílnou součást obsahu kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno zde v obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu kupní smlouvy – ujednání v obchodních podmínkách nepoužijeme.

8.     Pokud se na tom výslovně dohodneme, lze uzavřít kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto obchodní podmínky vůbec, popřípadě některá ujednání těchto obchodních podmínek modifikovat.

9.     Uzavřením kupní smlouvy přitom akceptujete tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku kupní smlouvy.

II. INFORMACE

1.     Informace o cenách:

o   veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků (náklady na dodání zboží/služby jsou v této ceně již obsaženy); pokud by cena byla uvedena chybně, pak budeme postupovat podle kroků v části III.6.

o   konečná cena, kterou jste povinni zaplatit, sestává z ceny zboží/služby a případných dalších nákladů na dodání zboží/služby; tuto cenu přitom nelze jednostranně měnit

2.     Informace o přijímaných způsobech platby:

o   kupní cenu můžete uhradit následujícím způsoby: 

§ bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate, kterou provozuje společnost ComGate Payments, a.s., IČ 27924505, se sídlem na adrese Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha

§ expresně či standardně bezhotovostně převodem na náš bankovní účet č. 705805773/0300 vedený u společnosti ČSOB, a.s., v takovém případě pak jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky, které naleznete v potvrzení přijetí objednávky ve smyslu části III.5.

§ při převzetí zboží/služby v určeném místě. Upozorňujeme Vás, že tato možnost je zpoplatněna částkou 50,- Kč vč. DPH.

o   v případě úhrady bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate či bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je Vaše povinnost splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na náš účet

o   kupní cena je v případě úhrady „při převzetí“ splatná při převzetí zboží/služby. V případě úhrady bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhrada bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay probíhá s odesláním nabídky ještě před jejím přijetím dle části III.5.

3.     Informace o dodání zboží/služby:

o   zboží/služba může být dodána pouze v místě, které je prodávajícím určeno za podmínek dle části IV.2.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na její uzavření (říkáme tomu nabídka). Přijetí této nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu a nemá právní účinky.

2.     Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, též nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3.     Převzetí nevyžádaného plnění z Vaší strany neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a též nemá právní účinky.

4.     Prezentace zboží/služby a informace o něm:

o   návrhy dodat zboží/službu za určenou cenu v našem e-shopu neznamenají nabídku (jak je o ní pojednáno výše), tj. prostým přijetím takového „návrhu“ na dodání zboží/služby (odesláním Vaší objednávky) ještě nevyjadřujete vůli uzavřít ohledně tohoto zboží/služby kupní smlouvu; prezentace zboží/služby v internetovém obchodě ještě není nabídkou v zákonném slova smyslu

o   informace uváděné na našem e-shopu týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží/služby tvoří závazný podklad pro učinění nabídky z Vaší strany (s výjimkou chybně uvedené ceny dle části III.6.)

o   nabídkou v zákonném slova smyslu se proto rozumí až Vámi odeslaná objednávka prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami

5.     Postup uzavření smlouvy:

o   objednávku provedete tak, že vyplníte všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámíte se s textem těchto obchodních podmínek a vyslovíte s nimi souhlas, načež potvrzením objednávky svou nabídku odešlete

o   až do odeslání objednávky můžete kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vkládáte

o   jakmile provedete objednávku (učiníte nabídku), bezodkladně ji zpracujeme a potvrdíme její přijetí elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu

o   svou nabídku můžete vzít zpět až do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy Vám je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na naši e-mailovou adresu info@plaveckyklub.cz  

o   přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou Vám zašleme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu po zpracování a potvrzení objednávky; v tomto přijetí přitom nesmíme ani my činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (část III.6.) a případu, kdy uvedené zboží/službu již nenabízíme

o   okamžikem doručení přijetí nabídky Vám je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost

o   přílohou potvrzení objednávky je i znění obchodních podmínek účinné ke dni, kdy jste s nimi v objednávce vyslovili souhlas

6.     Postup v případě chybně uvedené ceny:

o   v případě, že u objednaného zboží/služby je na našem e-shopu uvedená chybná cena (například z důvodu změny cenových podmínek), v odpovědi na Vaši objednávku ihned uvedeme správnou cenu

o   taková odpověď ale není přijetím nabídky, nýbrž je protinabídkou a k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje, abyste tuto novou cenu potvrdili elektronicky na naši e-mailovou adresu info@plaveckyklub.cz

o   až doručením takového potvrzení je kupní smlouva uzavřena (s novou cenou); v tomto potvrzení navíc nesmíte činit další dodatky nebo odchylky

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽBY

1.     Dodání zboží/služby:

o   dodání zboží/služby zajišťujeme v prostorách Bazénu Liberec, u společnosti Bazén Liberec, s.r.o., pod správou statutárního města Liberec, za jím stanovených standardních provozních i cenových podmínek


o   při dodání zboží/služby a úhradě kupní ceny „při převzetí“, není do této ceny přitom zahrnuto zpoplatnění úhrady, kterážto částka se hradí vždy bez ohledu na výši kupní ceny.

2.     Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny; délka dodací lhůty je pak stanovena na našem e-shopu u příslušného zboží/služby. V případě, že objednané zboží/služba není možné dodat v uvedené lhůtě, neprodleně Vás informujeme a po vzájemné domluvě stanovíme náhradní řešení.

3.     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

4.     V případě prodlení s převzetím zboží/služby můžeme využít práva na prodej zboží/služby dalším zájemcům, přičemž Vám zašleme náhradu, způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny. Nad rámec toho jsme ale oprávněni požadovat náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, jakož i dodáním zboží/služby.

V. NAŠE ODPOVĚDNOST

1.     Působnost tohoto článku je následující:

o   níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy jste podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také Vaší podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak

o   pokud o to požádáte, potvrdíme Vám elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají Vaše povinnosti; způsob uplatnění práv z vadného plnění naleznete v těchto obchodních podmínkách

2.     Naše odpovědnost za vady zboží/služby:

o   v maximální možné míře odpovídáme za to, že zboží/služba při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží/služba nemá smluvené vlastnosti, neodpovídá jakostí, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů

o    za tyto vady přitom odpovídáme, pokud se vyskytnou na zboží/službě ve smluvené době poskytování zboží/služby od převzetí

o   takové právo z vadného plnění Vám nicméně nenáleží, pokud jste před převzetím zboží/služby věděli, že zboží/služba má vadu, anebo pokud jste tuto vadu sami způsobili

3.     Vaše práva z vad:

o   je-li zboží/služba vadné, můžete požadovat i dodání obdobného zboží/služby ve srovnatelné hodnotě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

o   pokud tento postup není možný, můžete od kupní smlouvy odstoupit (část VI.)

o   neodstoupíte-li od kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží/služby bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu; právo na přiměřenou slevu máte navíc i v případě, že Vám nemůžeme dodat zboží/službu bez vad, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže

o   nemáte přitom právo na náhradu přiměřeně vynaložených nákladů při realizaci práv z vadného plnění

4.     Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace:

o   pro uplatnění práva z vadného plnění jste povinni bezodkladně poté, co zjistíte vadu, resp. vadu jste mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, oznámit tuto vadu elektronicky na naši e-mailovou adresu info@plaveckyklub.cz . V tomto oznámení prosíme o doložení popisu vady a případně dalších skutečností, které by nám vadu prokázaly. Stejně tak nezapomeňte při oznámení uvést číslo objednávky pro lepší spárování zboží/služby s objednávkou

o   jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou ve smluvené době poskytování zboží/služby od převzetí, můžete je uplatnit nejvýše v době poskytování služby

o   nejpozději do 5 pracovních dnů pak rozhodneme o přijetí či zamítnutí reklamace, a toto rozhodnutí Vám sdělíme; v případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodníme a pokud budete i nadále trvat na svém stanovisku, je na Vás přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou odpovídáme

o   reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od doručení reklamace na naši adresu a která činí 15 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší (v případě překročení lhůty pak můžete od kupní smlouvy odstoupit)

o   o vyřízení reklamace Vás budeme informovat elektronicky prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové adresy

5.     Stejně jako v případ uplatnění práva z vad Vám pak ani v případě oprávněné reklamace nenáleží náhrada vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním; veškeré námi případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na Váš bankovní účet či vráceny zpět na Vaši platební kartu.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.     Odstoupením od kupní smlouvy se naše závazky zrušují od počátku.

2.     Od kupní smlouvy přitom nemůžete odstoupit ani požadovat dodání nového zboží/služby, jestliže nemůžete prokázat relevantní důvod vrácení zboží/služby.

3.     Právo na odstoupení též zaniká, neoznámíte-li vadu zboží/služby (čl. V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

4.     Vadu lze přitom oznámit elektronicky na e-mailovou adresu info@plaveckyklub.cz .

5.     Jste-li spotřebitelem, pak platí ještě následující:

o   právo odstoupit od kupní smlouvy máte též ve lhůtě 30 dnů, která běží ode dne převzetí zboží/služby

o   v případě takového odstoupení od kupní smlouvy nesete náklady spojené s navrácením zboží/služby

o   v návaznosti na vrácení zboží/služby Vám pak vrátíme všechny peněžní prostředky (bez nákladů na dodání zboží/služby), a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na Váš bankovní účet

o   způsob vrácení peněžních prostředků nicméně mohou být vždy předem dohodnuty odlišně

o   od kupní smlouvy nicméně nemůžete odstoupit v případě, že předmětem této smlouvy je zboží/služba, které bylo upraveno podle Vašeho přání či pro Vás

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1.     Pokud jste spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/

2.     Platforma na řešení online sporů je pak dostupná z: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy a v její souvislosti mezi námi jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny při neaplikovatelnosti postupu dle části VII. místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

2.     Na tomto místě prohlašujeme, že svoji podnikatelskou činnost zaměřujeme primárně na Českou republiku.

3.     Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro Vaši potřebu překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.

4.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.

Jíme zdravě FacebookJíme zdravě Instagram

Výměna / reklamace zbožíMožnosti dopravyMožnosti platbyGarance vrácení zboží do 30 dnůObchodní podmínky